logo
logo opvulling
Header image
Header image
Header image
logo opvulling
logo opvulling
Home > Actualiteiten

Actualiteiten

Alle beplanting verwijderd
Alle beplanting verwijderd

Eerste fase renovatie ereveld Orry-la-Ville voltooid

Met het rooien van alle heggen, struiken en planten en het kappen van ruim 20 bomen op en rond het ereveld is de eerste fase van de ingrijpende renovatie van het Nederlands ereveld Orry-la-Ville bij Parijs voltooid. Hoewel het ereveld er tijdelijk nogal kaal bijligt, zal dat gelukkig niet lang duren, het prachtige plantgoed van de samenwerkende partij Boomkwekerij Ebben in Cuijk is inmiddels gearriveerd en zal spoedig worden geplant. De firma Ebben is gespecialiseerd in meerstammige bomen, klimbomen, laan- en parkbomen en karakteristieke bomen. Ook leveren ze heesters en hagen. Het hele jaar door zal deze afwisselende beplanting het ereveld veel kleur geven.

Hoek Hoveniers hebben binnen de daarvoor gestelde tijd alle beplanting van het ereveld verwijderd. Door tussenkomst van de burgemeester van de gemeente Orry-la-Ville, monsieur Serge Para, wordt het plantafval verwerkt in een lokaal composteerbedrijf. De kosten hiervan worden gedragen door de gemeente. Met een vrachtauto uit Nederland werd vanuit België grond aangevoerd om de nieuwe bomen en struiken op het ereveld te planten. Ook wordt een deel van de grond gebruikt om het terrein van het ereveld op sommige plekken uit te vlakken. De eerder beschikbaar gestelde Franse grond was hiervoor helaas niet geschikt.

Het afleveren van de nieuwe beplanting op het ereveld leverde nog enige verkeershinder op op de Route National no 17 de doorgaande weg waaraan het Nederlandse ereveld gelegen is. Met de hulp van de heer Vasseur, de tuinman van onze Franse zusterorganisatie en een vrijwilliger van de lokale hulppolitie, werd de overlast enigszins beperkt. Zij dirigeerden de auto's beurtelings langs het lange transportvoertuig waarmee de firma Ebben de beplanting uit Cuijk aanvoerde.Het plantafval wordt afgevoerd naar een composteerbedrijf
Het plantafval wordt afgevoerd naar een composteerbedrijfKantoor Oorlogsgravenstichting gesloten op 24 en 25 maart 2014

In verband met de nucleaire top die op 24 en 25 maart a.s. gehouden wordt in Den Haag is het kantoor van de Oorlogsgravenstichting aan de Zeestraat 85 gesloten. Ook zijn wij die twee dagen telefonisch niet bereikbaar. Wel zullen wij - voor zover mogelijk - op uw e-mails reageren. Wij vragen bij voorbaat uw begrip voor dit eventuele ongemak.

In verband met de beveiliging van de staatshoofden en regeringsleiders die aanwezig zullen zijn op de Nuclear Security Summit (NSS) zijn in en om Den Haag veel (verkeers-)maatregelen getroffen. Het kantoor van de Oorlogsgravenstichting staat in de Zeestraat in de directe omgeving van twee hotels waar belangrijke delegaties zullen logeren. De Zeestraat is daarom één van de vele straten in Den Haag waar ernstige verkeershinder verwacht wordt. Daarnaast zal de straat enkele malen gesloten worden voor al het verkeer.

Publiekelijk hebben president Obama (VS), president Hollande (Frankrijk) en premier Erna Stolberg (Noorwegen) bekendgemaakt dat zij naar Den Haag komen.

Voor de NSS 2014 zijn de staatshoofden en regeringsleiders van 53 landen en vier internationale organisaties (VN, IAEA, EU (2x) en Interpol) uitgenodigd. Landen die niet op het allerhoogste niveau vertegenwoordigd zijn, kiezen voor een afvaardiging op ministerieel niveau.Minister Ronald Plasterk
Minister Ronald Plasterk

Minister Plasterk spreekt op dodenherdenking ereveld Loenen

Op zondag 4 mei 2014 zal zijne excellentie dr. R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een herdenkingstoespraak uitspreken tijdens de dodenherdenking op het Nederlands ereveld Loenen op de Veluwe. De plechtigheid begint om 13.30 uur en zal worden bijgewoond door nabestaanden van oorlogsslachtoffers die op het ereveld begraven liggen of herdacht worden, veteranen, autoriteiten, belangstellenden en andere genodigden. Leerlingen van de Koninklijke Scholengemeenschap in Apeldoorn leveren een bijdrage aan de herdenkingsplechtigheid. De herdenking op het ereveld is openbaar en voor een ieder vrij toegankelijk.

Op het ereveld Loenen liggen 3882 oorlogsslachtoffers begraven. Militairen en burgers: mannen, vrouwen en kinderen die op verschillende plaatsen en onder verschillende omstandigheden zijn omgekomen sinds 9 mei 1940. Naast het aanleggen, inrichten, in standhouden en verzorgen van oorlogsgraven houdt de Oorlogsgravenstichting ook de nagedachtenis in ere aan slachtoffers voor wie geen graf kon worden ingericht. In de kapel op het ereveld Loenen staat een schrijn met 42 gedenkboeken waarin de namen vermeld staan van 130.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers van wie de laatste rustplaats niet aanwijsbaar is.

De Oorlogsgravenstichting is op 13 september 1946 in het leven geroepen en oefent wereldwijd toezicht uit op de verzorging en het onderhoud van bijna 50.000 Nederlandse oorlogsgraven. Deze graven liggen verspreid over vijf continenten, in meer dan 50 landen. In Nederland alleen al zorgt de Stichting voor het onderhoud van 12.060 verspreid liggende oorlogsgraven in meer dan 1000 plaatsen. In bijna elke gemeente in Nederland bevindt zich wel een oorlogsgraf. Het gaat hier om 2.151 Nederlandse, 7.944 gemenebest en 1.965 andere geallieerde oorlogsgraven. Bovendien beheert de Stichting in Nederland twee erevelden; het Nederlands ereveld Loenen (3882 graven) en het Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen (850 graven). De organisatie van de dodenherdenking op het Militair ereveld Grebbeberg, is in handen van het ministerie van Defensie.STORING op het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting

Op donderdag 6 maart 2014 is er een storing geconstateerd bij het zoeken naar namen van oorlogsslachtoffers in het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting. Na het invoeren van een naam en het uitvoeren van de zoekopdracht, komt de boodschap dat er namen gevonden zijn, maar die worden echter niet getoond. Ook het zoeken van namen op de website Het verhaal bewaard is niet mogelijk. Helaas is niet bekend wat de storing veroorzaakt. Vanaf vrijdag wordt er gewerkt aan het oplossen van het probleem. Wij hopen dat de storing spoedig verholpen is. Onze verontschuldigingen voor het eventuele ongemak.

NASCHRIFT. Op 10 maart 2014 is het probleem verholpen.


Grootscheepse renovatie beplanting op het Nederlands ereveld Orry-la-Ville

In opdracht van de Oorlogsgravenstichting zijn Hoek Hoveniers maandag 3 maart 2014 begonnen met een grootschalige renovatie van de beplanting op het Nederlands ereveld te Orry-la-Ville nabij Parijs, Frankrijk. Deze week worden op en rond het ereveld alle heggen, struiken en planten gerooid en ruim 20 bomen gekapt. Vervolgens zal aan de hand van een ontwerp van tuin en landschapsarchitect John Todirijo de beplanting op het ereveld opnieuw worden ingericht. Hiermee wordt de oorspronkelijke symmetrische opzet van het ereveld hersteld. Ook wordt van de gelegenheid gebruikt gemaakt om de beplanting onderhoudsvriendelijker te maken. Rondom het ereveld en achter de graven worden nieuwe beuken en taxushagen aangebracht. Aan de linker-en rechterzijde van het ereveld worden ter vervanging van de Servische sparren acht nieuwe beuken Dawyck Purple met een lengte van 7 meter geplant. In nieuw in te richten beplantingsvakken worden hortensia's, magnolia's en spirea's gepoot. Voor de graven wordt de bodembedekker waldsteinia aangebracht. Ook het toegangshek en het voorterrein dat dagelijks in gebruik is als parkeerplaats van de bezoekers van het ereveld wordt aangepakt. Zo wordt onder andere het pad vernieuwd. De totale renovatie zal drie weken in beslag nemen, zodat het ereveld er voor 4 mei 2014 weer goed verzorgd bij zal liggen. Spoedig na 4 mei zal de grasmat op het ereveld vervangen worden.

Op het ereveld in Orry-la-Ville liggen 114 Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven die vanuit heel Frankrijk op dit ereveld geconcentreerd zijn. Op gedenkplaten in het paviljoen staan de namen van 108 oorlogsslachtoffers vermeld die elders in Frankrijk begraven liggen. Hun graven konden niet worden overgebracht. Het ereveld is aangelegd door de Oorlogsgravenstichting en ingewijd op 3 mei 1958. Sindsdien wordt het onderhouden door onze Franse zusterorganisatie, l' Office National des Anciens Combattants. De tuinmannen die deze organisatie aanstelde, hadden een grote mate van zelfstandigheid bij het onderhouden van het ereveld. Met name de laatste vaste opzichter van het ereveld, bracht bijzonder fraaie, maar onderhoudsintensieve beplanting aan. Toen hij vervangen werd door een ambulante medewerker die ook op andere locaties werkzaamheden moest verrichten, liep de kwaliteit van het onderhoud zienderogen terug. Dit had niets te maken met de inzet van de nieuwe medewerker, maar alles met de arbeidsintensieve beplanting op het ereveld. Na deze ingrijpende renovatie zal dit tot het verleden behoren. Met de nieuwe beplanting en goede werkinstructies wordt het beheer vereenvoudigd en zal het groen op het ereveld met minder arbeid beter te onderhouden zijn.
Admiraals Marsetio en Borsboom
Admiraals Marsetio en Borsboom

Herdenking Slag in de Javazee op Nederlands ereveld Kembang Kuning

Op 27 februari 2014 vond op het ereveld Kembang Kuning te Surabaya traditiegetrouw de herdenking plaats van de Slag in de Javazee. Op die datum in 1942 vond nabij het eiland Bawean ten noorden van Surabaya een langdurige zeeslag plaats tussen Japanse oorlogsschepen en een geallieerde vlooteenheid bestaande uit Amerikaanse, Britse, Australische en Nederlandse marineschepen. Dit eskader stond onder commando van de Nederlandse schout-bij-nacht Karel Doorman. Hij en meer dan 900 andere Nederlandse marinemannen sneuvelden op die dag in een laatste en vergeefse poging om de Japanse invasiemacht tegen te houden: een paar dagen later was Java in handen van de Japanse overheerser.

Het was dit jaar een hele speciale herdenking want voor het eerst in de geschiedenis werd de krans samen door de Commandant Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Matthieu Borsboom en de Commandant van de Indonesische marine admiraal dr. Marsetio gelegd. Meer dan 50 belangstellenden woonden de plechtigheid bij. Onder de aanwezigen bevonden zich dit jaar ook de marineattachés van de Verenigde Staten van Amerika en Australië als ook de plaatsvervangend defensieattaché van het Verenigd Koninkrijk. De Indische club van Surabaya o.l.v. de heer Eddie Samson was zoals altijd vertegenwoordigd alsmede een kleine delegatie van de Nederlandse gemeenschap in Surabaya. Zij werden door de directeur Indonesië van de Oorlogsgravenstichting, de heer Robbert van de Rijdt, ontvangen in de pendopo met een welkomstwoord. De Commandant Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Matthieu Borsboom gaf hier een historisch overzicht van de zeeslag. Daarna liepen allen naar het Karel Doormanmonument onder klokgelui van de scheepsbel van Hr.Ms. Java, een van de schepen die ten onder is gegaan bij de Slag in de Javazee. Vervolgens legden de Commandant Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Matthieu Borsboom en de Commandant van de Indonesische marine Admiraal dr. Marsetio samen namens de Koninklijke Marine een krans aan de voet van het monument. Twee hoornblazers van de Indonesische marine gaven de militaire signalen; met het blazen van de taptoe werd de minuut stilte ingeluid. Na de kranslegging kreeg admiraal dr. Marsetio samen met vice-admiraal Matthieu Borsboom een uitgebreide rondleiding achter het monument waar de namen van de 915 marinemannen die bij de Slag in de Javazee hun oorlogsgraf vonden op 15 bronzen platen staan. Admiraal dr. Marsetio was onder de indruk van de vele inheemse marinemannen wiens namen op het monument zijn vermeld en die toen aan boord van de Nederlandse marineschepen dienden. Het geheel werd afgesloten met een uitgebreide rondgang over het ereveld, waarbij herhaaldelijk door beide admiraals en de overige aanwezigen bloemen werden gestrooid. Hierna werd teruggekeerd naar de pendopo waar de pers te woord werd gestaan. Daarna was de ceremonie ten einde.


Onder leiding van de directeur Indonesie, Robbert van de Rijdt, kregen de admiraals Borsboom en Marsetio een rondleiding over het ereveld Kembang Kuning
Onder leiding van de directeur Indonesie, Robbert van de Rijdt, kregen de admiraals Borsboom en Marsetio een rondleiding over het ereveld Kembang KuningDe heer Flieringa speldt de onderscheiding op
De heer Flieringa speldt de onderscheiding op

Gouden erespeld voor oud-consul van de Oorlogsgravenstichting

Op 12 februari 2014 heeft de heer A. Dreessen, oud-consul van de Oorlogsgravenstichting (OGS), op het Stadhuis in Maastricht de gouden erespeld van de Stichting in ontvangst mogen nemen. Het ereteken werd hem in het bijzijn van burgemeester Onno Hoes opgespeld door Gel Flieringa, algemeen directeur van de Oorlogsgravenstichting. Ook de vrouw van de heer Dreessen en de nieuwe consul in de gemeente Maastricht, de heer B. Duijkers, woonden de plechtigheid bij. In zijn toespraak bedankte de heer Flieringa de heer Dreessen voor zijn jarenlange inzet voor de oorlogsgraven en wenste hij hem en zijn vrouw nog vele jaren in goede gezondheid toe.

De heer Dreessen kreeg het ereteken voor zijn 28-jarige consulschap. Al die jaren was hij de ‘ogen en oren’ van de stichting in de gemeente Maastricht. Als lokale vertegenwoordiger van de Oorlogsgravenstichting droeg hij zorg voor de in- en externe contacten met betrekking tot het onderhoud van de oorlogsgraven. In de gemeente Maastricht liggen 38 Nederlandse oorlogsslachtoffers en 86 geallieerde oorlogsslachtoffers begraven.

De Oorlogsgravenstichting werd op 13 september 1946 in het leven geroepen. Wereldwijd oefent ze toezicht uit op het onderhoud van bijna 50.000 Nederlandse oorlogsgraven. Deze graven liggen verspreid over vijf continenten, in meer dan 50 landen. In Nederland alleen al zorgt de Stichting voor het onderhoud van 12.060 verspreid liggende oorlogsgraven in meer dan 1000 plaatsen. Het gaat hier om 2.151 Nederlandse, 7.944 gemenebest en 1.965 andere geallieerde oorlogsgraven.

In bijna elke gemeente in Nederland bevindt zich wel een oorlogsgraf. Doordat de Stichting ter plekke niet altijd zelf haar zaken kan behartigen, is het consulsysteem ingesteld. Sinds 1964 wordt de Oorlogsgravenstichting bij de uitvoering van haar statutaire taken bijgestaan door bijna 400 consuls. De consuls, die meestal in dienst zijn van een gemeente, worden officieel benoemd door de burgemeester. Bij het verlaten van de gemeentelijke dienst stopt ook het consulschap.Vlnr. Burgemeester Onno Hoes, de nieuwe consul Bjorn Duijkers en de heer en mevrouw Dreessen
Vlnr. Burgemeester Onno Hoes, de nieuwe consul Bjorn Duijkers en de heer en mevrouw DreessenZilveren jubileum voor medewerker Nederlands ereveld Menteng Pulo

Op 14 februari 2014 ontving de heer Syaiful, medewerker van het Nederlands ereveld Menteng Pulo in Jakarta, uit handen van de directeur Indonesië van onze Stichting, de heer Robbert van de Rijdt, een zilveren medaille ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum bij de Oorlogsgravenstichting. Alle medewerkers van het ereveld waren hierbij aanwezig. In zijn toespraak ging de heer van de Rijdt in op de lange en uitstekende staat van dienst van de jubilaris. De heer Syaiful begon zijn werkzaamheden op het ereveld Menteng Pulo in 1988 als freelance werknemer en werd in 1989 in vaste dienst aangenomen. Naast de medaille kreeg de heer Syaiful een certificaat uitgereikt alsmede een enveloppe, inhoudende een half maandsalaris. Na afloop van de bijeenkomst genoten alle medewerkers van het ereveld van een selamatanmaaltijd.De heer Syaiful ontvangt de felicitaties van de heer Van de Rijdt
De heer Syaiful ontvangt de felicitaties van de heer Van de Rijdt

Olympische ringen
Olympische ringen

Olympische Winterspelen 2014

De Olympische Winterspelen waaraan duizenden sporters, waaronder 41 Nederlanders, deelnemen zijn begonnen in Sotsji, Rusland. De spelen duren van 7 tot en met 23 februari 2014. De deelnemers strijden voor medailles en eeuwige roem. Sinds het organiseren van de spelen in 1896 hebben ruim 2500 Nederlanders aan de spelen deelgenomen. Tenminste 32 Nederlandse olympiërs zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hun namen zijn terug te vinden in het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting. U hoeft de namen niet te weten om die te kunnen opzoeken. U selecteert eenvoudig de categorie Olympische deelnemer en voert de zoekopdracht uit. U krijgt dan een alfabetisch overzicht van alle namen. Vervolgens klikt u op de naam van het slachtoffer om de details te bekijken.Slechte bereikbaarheid van het Militair ereveld Grebbeberg door wegwerkzaamheden

In de periode van 3 maart t/m 29 april 2014 voert de provincie Utrecht een reconstructie uit aan de Grebbeweg (N225) in Rhenen. De weg waaraan het Militair ereveld Grebbeberg ligt, krijgt een nieuwe inrichting met vrijliggende fietspaden op de Grebbeberg, een ecobrug en een vernieuwd parkeerterrein bij het Militair ereveld. De reconstructie vindt plaats tussen Ouwehands Dierenpark en de Zijdvang. Doel van de reconstructie is een betere verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers.

De werkzaamheden zijn gepland in de periode van 3 maart tot 29 april. Het werk is op die manier gereed vóór de jaarlijkse 4-mei herdenking en de Pinksterherdenking op het ereveld.

De werkzaamheden geven veel hinder voor het verkeer en de omgeving. Tussen 31 maart en 13 april 2014 is de weg namelijk geheel afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Dit heeft ook gevolgen voor de bezoekers van het Militair ereveld Grebbeberg.

Van 3 maart tot 29 april is er beperkt verkeer mogelijk. Dit wordt beurtelings langs de werkzaamheden geleid. Het Militair ereveld is bereikbaar. In de periode van van 3 maart tot 28 maart vinden er werkzaamheden plaats aan het nieuwe parkeerterrein bij het Militair ereveld dat in deze periode helemaal afgesloten is. Bezoekers van het ereveld kunnen dan parkeren op het parkeerterrein van Ouwehands Dierenpark (let op dit is niet gratis). Daarvandaan lopen de bezoekers naar het ereveld.

Van 31 maart t/m 13 april is de Grebbeweg afgesloten voor alle verkeer en is het Militair ereveld niet bereikbaar. Vanaf 14 april is de nieuwe parkeerplaats open en kan men het Militair ereveld weer bezoeken. Het verkeer blijft tot 29 april 2014 hinder ondervinden van de werkzaamheden.Werkzaamheden aan de Grebbeweg ter hoogte van het Militair ereveld
Werkzaamheden aan de Grebbeweg ter hoogte van het Militair ereveldMarvin en Nicolle verstrooien de as
Marvin en Nicolle verstrooien de as

As van Ridder Militaire Willems-Orde Giovanni Hakkenberg verstrooid in de Javazee

Op 15 februari 2013 overleed, op 89 jarige leeftijd, kapitein der mariniers b.d. Giovanni N. Hakkenberg, Ridder Militaire Willemsorde der 4e klasse. Kapitein Hakkenberg had bij leven te kennen gegeven dat zijn asresten verstrooid moesten worden in de Javazee. Op die manier wilde hij herenigd worden met zijn broer en zeven neven die sneuvelden bij de Slag in de Javazee. Aan deze wens is voldaan op 15 januari 2014. Namens de familie voerde Marvin Hakkenberg met zijn partner Nicolle de laatste wens van zijn opa uit. De directeur Indonesië van de Oorlogsgravenstichting, Robbert van de Rijdt, en de Nederlandse defensieattaché in Jakarta, kapitein-ter-zee Pieter Heijboer, begeleidden hen daarbij.

Het gezelschap voer met een schip naar een locatie even ten noorden van Surabaya waar tijdens een eenvoudige maar plechtige ceremonie de asresten van kapitein Hakkenberg werden verstrooid door zijn kleinzoon en partner Nicolle. Vervolgens strooiden de aanwezigen bloemen op zee ter nagedachtenis van kapitein Hakkenberg. Na afloop van de ceremonie op zee bracht het gezelschap een bezoek aan het Nederlands ereveld Kembang Kuning in Surabaya en legden zij bloemen bij de gedenkplaat op het Karel Doormonument met de naam van de broer van Ridder Hakkenberg, Abraham N. Hakkenberg.

Giovanni Hakkenberg was tijdens de Tweede Wereldoorlog in dienst bij de Koninklijke Marine in Nederlands-Indië. Hij diende aan boord van Hr.Ms. Kortenaer toen het schip verloren ging bij de Slag in de Javazee op 27 februari 1942. De Britse torpedobootjager HMS Encouter pikte Giovanni Hakkenberg en 112 andere drenkelingen van de Kortenaer op en bracht ze in Soerabaja aan land. Om van zijn verwondingen te genezen, werd Giovanni overgebracht naar het Militair Revalidatie Centrum in Malang. Daar werd hij na de capitulatie van 8 maart 1942 krijgsgevangen gemaakt door de Japanners. Hakkenberg werd als krijgsgevangene in Thailand te werk gesteld aan de beruchte Birma spoorweg. In 1944 werd hij naar een steenkolenmijn in Japan overgeplaatst. Hakkenberg overleefde de oorlog en diende bij het Korps Mariniers tot 1974. Op 6 maart 1951 werd Giovanni Hakkenberg bij Koninklijk besluit de Militaire Willems-Orde der 4e Klasse toegekend voor zijn werk tijdens de politionele acties op Oost-Java.

Er zijn nu nog vijf dragers van de Willems-Orde in leven. Het zijn de Brit Ken Mayhew (geboren in 1917), de Amerikaan Edward Fulmer (1919) en de Nederlanders Albert Hoeben (1920), Cornelis van den Hoek (1921) en Marco Kroon (1970).Bij de naam van stoker A.N. Hakkenberg op het Karel Doormanmonument plaatsen Marvin en Nicolette een bloemetje
Bij de naam van stoker A.N. Hakkenberg op het Karel Doormanmonument plaatsen Marvin en Nicolette een bloemetjeCirculaire pelgrimsreizen Indonesië 2014 verzonden

Onlangs is de circulaire met informatie over de pelgrimsreizen naar Indonesië verzonden naar nabestaanden van oorlogsslachtoffers die begraven liggen op een van de zeven Nederlandse erevelden op Java. Deze informatie wordt automatisch toegestuurd aan nabestaanden die geregistreerd zijn bij de Oorlogsgravenstichting in Den Haag. Bent u nabestaande van een oorlogsslachtoffer dat begraven ligt op een van de erevelden op Java en heeft u de circulaire niet ontvangen, neemt u dan contact op met de Stichting en laat u alsnog registreren. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail.

Sinds 1969 organiseert de Oorlogsgravenstichting jaarlijks groepsreizen naar de erevelden in het Verre Oosten, met name naar Indonesië en Thailand. Deze reizen stellen nabestaanden van oorlogsslachtoffers die op een ereveld begraven liggen of daar met naam herdacht worden, in de gelegenheid de graven van hun familieleden te bezoeken. Dat de reizen voorzien in een behoefte blijkt uit het aantal deelnemers. Elk jaar bezoeken op deze wijze ruim 100 nabestaanden het graf van een dierbare.

De groepsreizen duren 12 dagen en bieden naast het grafbezoek ook een uitgebreid excursiepakket. Hierdoor krijgen de deelnemers een goede indruk van stad, streek en land. De nadruk ligt altijd echter op het verwerkingsaspect van de reis. Een bijzondere factor van deze reizen is het gemeenschappelijke doel. Het is de ervaring van de Oorlogsgravenstichting dat nabestaanden door het deelnemen aan een groepsreis die bestaat uit lotgenoten zich sneller op hun gemak voelen en beter hun gevoelens onder woorden kunnen brengen en uiten. Op die manier krijgt het gemis van een familielid een eigen plaats in hun leven. De reizen zijn gesubsidieerd en worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het vfonds met middelen uit de BankGiroLoterij en de Lotto. Deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen.
Disclaimer